نوشتند امروز روز دختر است! و من فکر می‌کنم برای هر مادری، هر روز ، روز فرزندش هست. دختر یا پسر...

اما شاید این مناسبت‌ها برای یادآوری خیلی چیزها بد نباشد:

آرزو کنیم دختری زیر سن قانونی و بدون شعور کافی عروس نشود.

آرزو کنیم هیچ دختری سر چهارراه‌ها گل یا فال نفروشد.

آرزو کنیم هیچ دختری در معرض هیچ نوع خشونتی نباشد.

آرزو کنیم هر آن‌چه زیبایی است برای فرزندان‌مان در راه باشد.

بندِ دلم، این روز برای تو هم‌مبارک. از هر خطر و شّر دور بمانی و‌باشی.