وقتی سوار اسب زندگی شدم از ترس

گریه کردم

اما در آغوش محکم پدرم

آموختم

نترسیدن، پیش رفتن و تاختن