رقص و شادی حق همه‌ی مردم دنیاست . پ‌ن یک : دریاچه‌ی یخ زده قله ساوالان هفت تیر نود و هشت گروه رقص آیلان پ‌ن دو : به نظر من رقص آذری یکی از زیباترین رقص های جهانه . #شادی_حق_همه_انسانهاست #رقص_هنر_روح_زندگی_است