از خنده های بادبادک می توان فهمید گاهی رهایی یک نسیم ساده میخواهد ای زندگی ول کن تمام بندهایت را تنهایی ام یک جای دور افتاده می خواهد.