مهمانان عزیز و‌یزرگان گران‌قدری که با حضور پر مهرشون ما را دلگرم‌تر کردند.