مرا عهدیست با جانان به زودی کنسرت نمایش خسرو و شیرین.