دل و دین و عقل و هوشم همه را به باد دادی ز کدام باده ساقی به من خراب دادی.