تولد....تولد......تا میتونی اون پشت قیافتو این شکلی کن مهم اینه خیالم راحته همیشه پشت سرم هوامو داری ...تولدت مبارک عرفان کاستاکورتا 

به همه آرزوهات دست پیدا کنی