عمر گران میگذرد خواهی نخوهی سعی بر آن کن نرود رو به تباهی

در کنار اقا بمانی رو صحنه م مثل کلامش خفنه