در واقع عشق می تواند یکی از چیزهایی باشد که انسان را تغییر می دهد...

‎دومین پدیده ای که موجب تغییر انسان می شود...

‎و او را وادار می کند که در مسیری متفاوت با آنچه از پیش برنامه ریزی کرده،حرکت کند،ناامیدی است...

‎بله،شاید عشق قادر به تغییر سریع انسان شود...

‎ولی ناامیدی،همین کار را بسیار سریع تر انجام می دهد... ‎ (پائولو کوئلیو)

آرزو می کنم عشق و امید دو بال پروازتان باشد برای رهایی و وارستگی هرچه بیشتر در مسیر کمال و معرفت .

در پناه حضرت دوست شاد و سلامت باشید.

با احترام و ارادت:

مجیداخشابی