زمان لعنتی فرار میکنه ...

عکس ها همه تا قبل از رفتن من از ایران هستند! و البته که من مدتی میشه که برگشتم ایران!

تشکر میکنم از عزیزی که وقت گذاشتند و این عکس ها رو کنار هم قرار دادند.