گمان نمی کنم #دانشگاه_امام_صادق علیه السلام فقط در تهران باشد؛ جایی در سعادت آباد، پل مدیریت!

دانشگاه امام صادق علیه السلام می تواند هر جایی باشد

که "قال الصادق" بشنوی!

هر خانه ای، هر مدرسه ای، هر مسجد و منبر و مجلسی

که می شود از او شنید...

مثل آنجا که شنیدم:

به حضرت عرض شد: "فلانی پشت سرتان بدگویی کرده "

دست هایشان را بردند بالا

"خدایا ! من بخشیدمش ، تو هم اورا ببخش "