سایه ها دروغ می گویند تو اگر نگاهت را از من برداری قد نمیکشم، میمیرم!