فائقه دوستی که تجربه اجرا در برنامه گردونه را داشته است بر اثر سرطان درگذشت.

تماشای این ویدئو را از دست ندهید.