وقتی عادی میشوی

گویی مسیر هم تمام میشود

یک دو راهی می ماند

و هر کدام به راهی

افسانه پاکرو

AndroidOnlineNewsImage.aspx