خشونت وقتی شروع می‌شه، رشد می‌کنه و می‌تونه هیچوقت متوقف نشه.

#خشونت

AndroidOnlineNewsImage.aspx