با من قدم بزن ،تنها تر از همه ای مصرع سکوت ، در شعر همهمه #علیرضا_آذر#

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx