چه روزگاریه؟ آدم از هر طرف نگاه میکنه هر خبرى میشنوه چهرش اینجورى میشه

پ،ن: نمیدونم من چى میزنم؟ ترامپ چى میزنه؟ کى به کیه؟پارک و عوض کنیم؟!