سحر صباغ سرشت با انتشار این عکس نوشت: یاد ایام ....

#روزگار_جوانی

جیران روزگار جوانی ، حمیدرضا ، عباس آقا پدر جیران خانم و نوزادی که پشت در خونه سرراه گذاشته بودن و جیران فکر میکرد نامزدش زن دوم گرفته یا اصلا از اول یه زن داشته و اینم بچه خودشه.