نه مناسبت..... نه بهانه ای..... سال هاست.... ماههاست.... روزهاست..... باهم هستیم... لحظات شاد و تلخ زیادی باهم گذراندیم ..... داشتن یک همکار خوب.... نه تاریخ انقضا داره... نه اندازه......

AndroidOnlineNewsImage.aspx