زندگی زیباست

زشتیهای آن تقصیر ماست

در مسیرش هر چه نازیباست

آن تدبیر ماست

زندگی آب روانیست

روان می گذرد

آنچه تقدیر من و توست

همان می گذرد

-

عاشقی را شرط اول

ناله و فریاد نیست

تا کسی از جان شیرین نگذرد

فرهاد نیست

عاشقی مقدور هر عیاش نیست

غم کشیدن صفت نقاش نیست

AndroidOnlineNewsImage.aspx