خشونت اخرین پناهگاه نالایق هااست (ایزاک اسیموف) باورم نمیشه این اندازه از پستی بعضی از انسان نماهارو توله خرس بی پناهی که با پرتاب سنگها در سوادکوه به دست چند نفر بیمار کشته شد خدایا دیگه نمیشه این دنیارو تحمل کرد کاش میشد رفت به جایی دورر، دورر خیلی دور جایی که دیگه هیچ انسان نمایی نباشه، من از این روزگار سیاه و این به ظاهر انسانها میترسم

AndroidOnlineNewsImage.aspx