سوئیس، زوریخ: 26 .3. 1398 من از سرطان قویترم  عشق بورزیم تا همیشه.

AndroidOnlineNewsImage.aspx

شراره درشتی تجربه بازی در سریال زیر آسمان شهر و فیلم‌هایی نظیر بله برون و شاخه گلی برای عروس دارد.