با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه می زنم...  پ.ن: خاطره می سازیم با هم

AndroidOnlineNewsImage.aspx