آری

نوازشم کن بگذار مهربانی را از تو یاد بگیرم دستانت مرا به امید و آرامش دعوت میکند گویا غم پنهان چشمانم را در پشت لبخندهایم فهمیده ای!! امروز تو به دیدار من آمده ای تا بفهمم: تا شقایق هست زندگی باید کرد...

AndroidOnlineNewsImage.aspx