سرمان به کارخودمان باشد،دنبال حرف و کاریکه برای ما عوایدی دارد برویم،قیمت دلار!نفت!تحریم!ناو آبراهام!جلوی اختلاس راگرفتن!پیگیری پرونده اختلاسگران تااعدام وبرگرداندن پولهای رفته به چرخه اقتصادمان وکم شدن قیمتها!دزدی وکلاهبرداری نکردن!کتاب خواندن!انسانیت آموختن!در زندگی ما بیشتر تاثیر دارد یا فضولی بی حاصل درکاروزندگی دیگران به هرترتیبی ؟!!!!! #التماس_تفکر

AndroidOnlineNewsImage.aspx