دلم برایت تنگ شده، برای وقتی که در منزلتان بودم و شما از عشقتون به گیتی خانم میگفتید..
و بلافاصله گیتی جان سررشته رو میگرفتند و ادامه میدادند عاشقیتتون رو ..... وای که چقدر دلم تنگه از صفای وجودتون که دیگر نیست. همیشه حرفی نو برای گفتن داشتید و ما باید با مرور خاطراتمان طعم جاودانگی یک هنرمند را مزه کنیم.
همیشه یاد تو در دل ما زنده است و خواهد ماند.
بزرگوار، استاد، هنرمند، پدر، اسطوره.

AndroidOnlineNewsImage (31)