من خیلی گشنمه
:من بیشتر
:دیشب کم خوابیدم
:من اصلا نخوابیدم
:حالم خوب نیست
:من دیشب تا صبح تب داشتم
:اوضاع مالیم خوب نیست
:داداش ما رو که از خونه بیرون کرد صاحبخونه
:بیرون نمیام فکر کنم پام مو برداشته
:لوس نکن،من پام شکسته ولی بیرونم
:مرسی دیگه سیگار نمیکشم
:منم خیلی ترک کردم ولی دوباره برگشتم،تو هم بر میگردی
اندر احوالات و مکالمات ایرانی
هرچقدر ذکر مصیبت بیشتر
قوی تر برنده تر
هر چقدر رقت بار تر
جالب تر و دلنشین تر
عکس:امیر حسین شجاعی

AndroidOnlineNewsImage (17)