یکی از صدها صبح کله سحر ها و رفتن به میدان شوش براى فیلم مترى شیش و نیم