تشکر ویژه دارم ازسرکارخانم شعاعی برای هنرزیباشون هنرمندی که لطف کردن واین تابلوزیباروبرسم یادبود بمن هدیه کردن

# مریم_امیرجلالی

AndroidOnlineNewsImage.aspx