احوال جهان و اصل این عمر که هست خوابی و خیالی و فریبی و دمیست سعدی  مهلقا جانم تولدت مبارک

AndroidOnlineNewsImage.aspx