شب تولد تو، شب تولد عشق است... شب تولد پاکیهاست، زیباییهاست، دریاست... شب تولد ماه است و ستاره ها.... همیشه بمان، چون نفسهایم به نفسهایت بند است... تولدت مبارک همسر جان

AndroidOnlineNewsImage.aspx