راه آمده را باز نتوان گشت .

راهی اگر هست ، در پیش است .

دیروز بر گذشت ، اکنون فردا را سینه سپر کن ... کلیدر