از جدال با کسی که قدردان محبت تو نیست بپرهیز اینکه تصور کنی روزی می توانی او را متوجه اشتباهش کنی مثل اب کردن کوه یخ با((هااا))است.چاره ای نیست !باران هم باشی برای کاسه های وارونه کاری نمیشود کرد.استاد قمشه ای