شعور یعنی قبل از اینکه درک شویم ، درک کنیم ..

AndroidOnlineNewsImage.aspx