. ممنونم از لیلا بلوکات عزیز که همیشه . حواسش به خوبى هاست...دوست دارم این آسایشگاه-فیاض بخش مشهد- رو بهتون معرفى کنم ...پر از فرشته و پر از احساس خوب...