پدر و آقای کارگردان سال ۳ قبل از من

دفتر مجله فیلم_بهار۱۳۷۰

62243799_448595405976828_916587075173515972_n