«صبح است طلوع کن .. طلوع کن ای پنهانی ترین زاویه ی نگاهم تو آنی که همیشه در هر شعر متولد می شوی پس طلوع کن .. طلوع کن، میان این قافیه های پر سکوت! طلوع کن ... #علیرضا_اسفندیاری .#درودو سپاس به شما همراهان همیشه سخر خیر پنجشنبه خردادی شما پر از عطر گل رز و نور سلام صبح بخیر .»