به گزارش پارس نیوز، 

مینا وحید این عکس را منتشر کرد.

3