به گزارش پارس نیوز، 

نفیسه روشن این عکس را منتشر کرد.

2