لبخند یادت ؟؟؟؟؟....بمونه .....

خداحافظی هم مثل سلام ...همیشه یادت؟؟؟؟بمونه.....دوستام این جمله رو از من ،خوب یادشون هست....

وقتی با حس خوب خداحافظی میکنی ...دلت گرم تر، مهربانیت بیشتر

روزگارت آبادتر، خودت راضی تر.....مگه نه؟

AndroidOnlineNewsImage.aspx