سادگیم را یک رنگیم را به پای حماقتم نگذار انتخاب کرده ام که ساده باشم و دیگران را دور نزنم وگرنه دروغ گفتن و بدبودن و آزار و فریب دیگران آسان ترین کار دنیاست

بلد بودن نمی خواهد..

-عکس مربوط میشه به سالهاى دور..