بعضی از عکس ها غیر قابل تکرار هستن خیلی سال پیش با دو انرژی زندگی.