به گزارش پارس نیوز، 

 ترلان پروانه این عکس را منتشر کرد.

114