خوشگل ترین فرشته زمینى تولدت مبارک من خوشبختم که دوست و مادرى مثل تو دارم تو بهترین و محکم ترین زنى هستى که دیدم میشه تا ته دنیا به شونه هات تکیه کرد و به هیچی فکر نکرد تولد تولد تولدت مبارک

AndroidOnlineNewsImage.aspx