برزو ارجمند با انتشار این عکس نوشت: بعد اجرا ی (خمسه شو) در کنار استاد مهربان علیرضا خمسه و رفیق و برادر عزیزم احسان کرمی، ممنونم از هموطنان مهربانم در کالیفرنیا. مخلصیم.

اااا