به گزارش پارس نیوز، 

فریبا کوثری با انتشار این عکس نوشت: آخرِ هفته که شد؛ دلت را به دلِ خیابان بزن... با بیخیالیِ جاده همراه شو... فراموش کن هفته ات چطور گذشت، مهم نیست شنبه قرار است چه اتفاقاتی بیفتد ، و مهم نیست چقدر مشغله رویِ هم تلنبار شده ... روزهایِ رفته را به بادِ فراموشی بسپار ... و روزهایِ نیامده را به خدا... چای ات را کمی آرام تر و سرخوش تر از همیشه بنوش، جوری که سقفِ دنیا هم اگر ریخت ؛ آب در دلِ لحظه هایت تکان نخورَد... آدم نیاز دارد گاهی عینِ خیالش نباشد.. آدم نیاز دارد برای یک روز هم که شده ؛ به خاطرِ خودش نفس بکشد...

دلا