نیازی نیست انسانها را امتحان کنید

کمی صبر کنید خودشان امتحانشان را پس میدهند.

(ارنست همینگوی)

عکس:امیرحسین شجاعی