نیازی نیست انسانها را امتحان کنید، کمی صبر کنید خودشان امتحانشان را پس می دهند.(هومن سیدی، ارنست همینگوی)