به گزارش پارس نیوز، 

فلور نظری با انتشار این عکس نوشت: اگر کسی مهربان است از سر احتیاج نیست.

او با انتخاب خودش تصمیم گرفته بدی نکند،ببخشد،لبخند بزند و دوست بدارد

هر روز برای خودت،

برای دلت کاری بکن...

این حوالی باید به دنبال حال خوش دوید...

حال بد هر کجا که باشی،

کمین میکند من خدا رادارم

یادتان باشد شما خدا رادارید بشدت کافیست.

ثبثب